อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการ (Impact Pathway)ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

🔹วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนางสาวมยุรี กมลวรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

🔸พร้อมด้วยบุคลากรฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการ (Impact Pathway)ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

🔹จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม