เปิดระบบ iMisกรอกรายละเอียดโครงการฯ ปีงบประมาณ 2567

ปุกาศ ปุกาศ !!! คริสมาสต์นี้เปิดระบบ iMis
กรอกรายละเอียดโครงการฯ ปีงบประมาณ 2567

กองนโยบายและแผน ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
กรอกรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ในระบบ iMis
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการได้

✳ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566
✳ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
>> ตามบันทึก กนผ. ว 638/2566
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 <<