แจ้งประกาศเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

📣กองนโยบายและแผน ขอแจ้งประกาศ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

🔹1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
🔹2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
🔹3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง การรายงานผล งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Download ได้ที่ Link >> https://bit.ly/3NAjYQy