ทบวนแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

“ทบวนแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”
👉ขอให้หน่วยงานทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยจัดทำเป็นแผนความต้องการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
👉จัดส่งให้กองนโยบายและแผน พร้อมส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun.plan@psru.ac.th “ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566”
👉Download แบบฟอร์ม >> https://bit.ly/budget_plan68