ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567