ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณครั้งที่ 40 (6/2566)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566เวลา 13.30น. งานงบประมาณ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 40 (6/2566) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ กรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมการประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม ท.210 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม