ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 66

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 งานงบประมาณ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามในช่วงระยะเวลาการตรวจติดตามฯ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#PSRU#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม