กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2566 (world soil day 2023)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น.

นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2566 (world soil day 2023) ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ส่วนวังจันทน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม