ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย

✅ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย

🗓️วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2565 และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2566 ให้กับทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดการปรับปรุงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

🔸โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุม

🔹ณ ห้องประชุม ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)