ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566

ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566

หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจติดตาม ในวันนี้

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 87 โครงการ

2. สำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 โครงการ

3. กองบริการการศึกษา 6 โครงการ

4. คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 94 โครงการ

5. กองบริหารงานบุคคล จำนวน 6 โครงการ

กำหนดการตรวจติดตามในวันต่อไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 68 โครงการ

2. โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 12 โครงการ

3. กองกลาง จำนวน 17 โครงการ

4. กองนโยบายและแผน จำนวน 6 โครงการ

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 45 โครงการ

6. คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 57 โครงการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58 โครงการ

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 31 โครงการ

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 โครงการ

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา จำนวน 4 โครงการ

5.คณะครุศาสตร์ จำนวน 54 โครงการ

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 7 โครงการ

7.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 13 โครงการ

8.กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 17 โครงการ

9.โครงการจัดตั้งกองกลัง จำนวน 2 โครงการ