ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569

🗓วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. กองนโยบายและแผนโดยงานยุทธศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 เชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 มีวิสัยทัศน์คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม”

🔶โดยที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

🔹มิติการพัฒนาที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ – กลุ่มย่อยที่ 1 (กลยุทธ์ที่ 1.1 ถึง กลยุทธ์ที่ 1.3) (ผู้รับผิดชอบมิติการพัฒนาที่ 1 กลุ่มย่อยที่ 1 : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) – กลุ่มย่อยที่ 2 (กลยุทธ์ที่ 1.4 ถึง กลยุทธ์ที่ 1.7) (ผู้รับผิดชอบมิติการพัฒนาที่ 1 กลุ่มย่อยที่ 2 : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

🔹มิติการพัฒนาที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล(ผู้รับผิดชอบมิติการพัฒนาที่ 2 : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

🔹มิติการพัฒนาที่ 3 การยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบมิติการพัฒนาที่ 3 : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)🔹มิติการพัฒนาที่ 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(ผู้รับผิดชอบมิติการพัฒนาที่ 4 : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

🙏กองนโยบายและแผนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ค่ะ

🔶ณ ห้องประชุม ท.210 ท.308 ท.309 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

55แชร์ 1 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์