วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม”

โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2565 – 2569 ที่จะสอดรับกันตามแผนผังความเชื่อมโยง (ดังภาพ)