แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🤝ขอความร่วมมือจากผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม👩‍🎓👉โดยสามารถกรอกผ่านทางเว็บไซต์ >> http://employed.psru.ac.th