ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2565

📆 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 🖋กองนโยบายและแผนได้จัดร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2565▶️ได้รายงานผลที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการถึงประเด็นการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมิน รวมถึงร่างปฏิทินการดำเนินงานประเมินฯ โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้นต่อไป🏙 ณ ห้องประชุม ท.210 อาคารทีปวิชญ์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์