ประชุมเพื่อหารือการรับประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ในด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ

📆 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30-16.30 น.

🖋กองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อหารือการรับประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ในด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามเกณฑ์และบรรลุผลตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

🏙 ณ ห้องประชุม ท.309 อาคารทีปวิชญ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom meeting)