ประชุมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📆วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

🖋กองนโยบายและแผนจัดประชุมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

▶️ เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมของรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดำเนินการส่งรายการดังกล่าวให้กับทางสำนักงบประมาณ

🏙 ณ ห้องประชุม ท.308 อาคารทีปวิชญ์