บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

  บัญชีมาตรฐานครุภัณ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์