ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2565-2569

  คำสั่ง


  ใบงาน


  ข้อมูลประกอบการประชุม