งานบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

มพรส. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ชุมชนฐานราก พิษณุโลก-สุโขทัย