หนังสือเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community)

Read more