คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1031/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more