บริการงานแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ท้องถิ่นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2565-2569
อว.ส่วนหน้า จังหวัดสุโขทัย

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Reinventing University)

การจัดทำโครงการสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกาศ
ที่ผ่านคณะกรรมการ
การเงินและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศ
ที่ผ่านคณะกรรมการ
การเงินและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประกาศ
ที่ผ่านคณะกรรมการ
การเงินและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม