กลุ่มงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อว.ส่วนหน้า จ.สุโขทัย
กลุ่มงานงบประมาณ
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
123456
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน