โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการวิจัย

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ท210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกองนโยบายและแผนขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more