จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 17-18 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม แกรนวังทอง โรงแรม เนเชอรัลปาร์ค เดอ วังทอง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565-2569) นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 22 (1/2564)

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 22 (1/2564) วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 308 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

Read more

การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(กิจกรรมการวิพากษ์/เสนอแนะงานวิจัย เค้าโครงงานวิจัย 3 บท)วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ท308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกองนโยบายและแผนขอขอบคุณ

Read more

ประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวง อว.

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี และ รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวง อว. ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยประสานงานนำงานด้านอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพของจังหวัดสุโขทัย และรับประเด็นปัญหาของจังหวัด เพื่อประสานหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Read more

แผนความต้องการงบลงทุนหน่วยงาน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ดาวน์โหลด

Read more

รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จำแนกรายโครงการ)

Read more

แผนความต้องการงบลงทุนของหน่วยงาน (รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบกันเงินเหลื่อมปี)

ดาวน์โหลด

Read more