รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( รอบ 6 เดือน) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564)

  • Version
  • Download 3
  • File Size 2 MB
  • Create Date March 29, 2021
  • Download