คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564) ฉบับปรับปรุง

  • Version
  • Download 2
  • File Size 6 MB
  • Create Date August 18, 2021
  • Download