คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 579/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผน การบริหาร และการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพิ่มเติม)

  • Version
  • Download 2
  • File Size 36 KB
  • Create Date March 30, 2021
  • Download