กลุ่มงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
อว.ส่วนหน้า จ.สุโขทัย
กลุ่มงานงบประมาณ
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
123456
เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

งานนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

1123456789

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน