คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 375/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  • Version
  • Download 5
  • File Size 221 KB
  • Create Date May 20, 2021
  • Download