Category เอกสารเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community)

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ