Category คู่มือ

คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564) ฉบับปรับปรุงคู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564) ฉบับปรับปรุง