Category ข่าวสาร /ประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564เวลา 13.…

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสต…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย

วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบา…