Category ข่าวสาร /ประชาสัมพันธ์

การประชุมเรื่อง การบริหารงบประมาณรายการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-…

การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบาย…

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร แบบออนไลน์ (zoom)

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.56 น. ผศ…

การประชุมการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนความต้องการงบประมาณลงทุนของหน่วยงาน/คณะ (ระยะ 5 ปี)ปีงบประมาณพ.ศ 2565 – 2566 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณพ.ศ.2566)

การประชุมการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนความ…