Default image

กองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 กองนโยบายแล…

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (1/2565)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12…

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 (กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าประสงค์)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิท…

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกภาคส่วนของจังหวัดสุโขทัย ใน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทย (อว.ส่วนหน้า สุโขทัย)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เว…

ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30…