Category ข่าวสาร /ประชาสัมพันธ์

กองนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองนโ…

งานประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์2565 กองนโยบายและ…