โครงการที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายงานผล ปี พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด U-market 

นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ 

คณะวิทยาการจัดการ

 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในงาน 100 ปี มรพส.

พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

โครงการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากปลาหมอของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาหมอดงเดือย จ.สุโขทัย
พรชัย ปานทุ่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนโบราณเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 พรชัย ปานทุ่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ 7 ต.บ้านใหม่สุขเกษม
 พรชัย ปานทุ่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มหัตถกรรมเทพนม ต.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
พรชัย ปานทุ่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนฟาร์มสเตย์บ้านตึก
พรชัย ปานทุ่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้กวาดทางมะพร้าวให้เข้าสู่มาตรฐาน มผช.
พรชัย ปานทุ่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย
พรชัย ปานทุ่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน: ขนมกวนโบราณ
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตาไห
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

การยะกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูของชุมชนแก่งซอง
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาดาวเรืองบ้านถ้ำพริก
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคู่บ้านเผ่าไทย
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่

โครงการ Train the Trainer to be Entrepreneur Mentor
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ           คลิกที่นี่