โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
(Reinvent University)

ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ชุมชนฐานราก พิษณุโลก-สุโขทัย 23 กรกฎาคม 2565

 

 

 
แผนปฏิบัติการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์ม

คำสั่ง

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารเผยแพร่