รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

SDGs Impact Rankings