รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานประจำปี 2562-2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

SDGs Impact Rankings