การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2569

ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2565-2569

คำสั่ง


ใบงาน


ข้อมูลประกอบการประชุม