แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569

(ฉบับผ่านพิจารณาให้ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครั้งที่ 189 (3/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 )

แผนปรับยุทธศาสตร์-2565-2569Download