แบบฟอร์มกองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานงบประมาณ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (งบปกติ) ปีงบประมาณ 2566

2. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (งบยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2566

3. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

4.แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาการตัดยอดและส่งเอกสารฯ

5. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เปิดรหัสงบประมาณ

6. แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

7. แบบฟอร์มการลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการงบจากแหล่งอื่น (PER)

9. แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดความต้องการงบลงทุนหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567