อว.ส่วนหน้าสุโขทัย

▪️ รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทุกภาคส่วน มรพส. จัดประชุมแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (24 ส.ค. 65 )
▪️ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และคณะครู นักเรียน ผู้แทนสถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตลอดจนปราชญ์ชุมชน ผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน ร่วมออกร้านแสดงผลงานอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุโขทัย พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริการ โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา / การท่องเที่ยว / เกษตรกรรม / สินค้าชุมชน