พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผาลัม
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีฯ
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

ส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การจัดการสวนผลไม้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการน้ำฯ
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีฯ การเพาะชำต้นกล้ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องฯ
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่