ยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ 
ลูกขวัญ อินทร์คล้าย-กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมได้
ลูกขวัญ อินทร์คล้าย – กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์สู่การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มุ่งสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
ลูกขวัญ อินทร์คล้าย-กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา 
 

กฤตณัฐ สัตยสุนทร-กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
กฤตณัฐ สัตยสุนทร-กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การบริหารจัดการและเสริมสร้างแรงบันดาลใจการขับเคลื่อนฯ
กฤตณัฐ สัตยสุนทร-กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติฯ
บุญรัตน์ ชองขันปอน-ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่