ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สุขแก้ว คำสอน-คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการครู
พัชราวลัย มีทรัพย์-คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการยกระดับขีดความสามารถความเป็นครู ฯ 
อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล-คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการบริหารจัดการเพื่อกำกับติดตามประเมินผล
ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด-คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่