พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

การจัดการแหล่งน้ำบนพื้นที่สูงฯ (School Base Management) ต.นครชุม
ศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ – คณะครุศาสตร์
 

  รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
สุพัตรา พรมดำ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน
สุพัตรา พรมดำ-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
สุพัตรา พรมดำ-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ฯ บ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น
 
นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ – คณะวิทยาการจัดการ

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 
สุภาวดี แหยมคง – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการฯ หมู่ที่2 บ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เอื้อบุญ ที่พึ่่ง – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการฯ บ้านวังตาด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สรวิศ สอนสารี – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ – คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วริยา ด้วงน้อย – คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ภูวเดช วงศ์เคี่ยม – คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการฯ บ้านวังตาด ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
อัครพงษ์ เพ็ชรพูล – คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัมนธรรม ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส – คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุครบวงจร
 
เพชรีย์ กุณาละสิริ – คณะพยาบาลศาสตร์
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
 
เพชรีย์ กุณาละสิริ – คณะพยาบาลศาสตร์
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 
 
เพชรีย์ กุณาละสิริ- คณะพยาบาลศาสตร์
 
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไลพันธกิจสัมพันธ์ มรพส.
 
กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ- สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาชุมนแบบูรณาการ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 
หทัยชนก สว่างวงศ์ – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก และจ.สุโขทัย
เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่