การยกระดับการจัดการเรียนรู้ฯ โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ
นิคม นาคอ้าย – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และคำนวณ
 
 
อนุพงษ์ กมุกะมกุล – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตรวรรษที่ 21
 
 
กุสุมา ยกชู – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการวิจัยสภาพปัญหาการอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์
 
 
ณิรดา เวชญาลักษณ์ – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการหมอภาษาวิถีถัดไป (Next Normal): เครือข่ายการเรียนรู้ผู้ปกครอง
อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการบริหารจัดการเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนภาษาไทย
 
อรุโณทัย อินทนิด – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
 
มลวิภา เมืองพระฝาง – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม (รู้รัก สามัคคี)
พุธิตา ศรียางนอก – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

บุญส่ง กวยเงิน – คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่