ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการที่ 1
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

โครงการที่ 3
ส่งเสริม ความรัก สามัคคี
ความมีระเบียบวินัยฯ

โครงการที่ 4
สนับสนุน DLTV

โครงการที่ 5
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

โครงการที่ 6
พัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง

โครงการที่ 7
พัฒนาผลิตและพัฒนาครู

โครงการที่ 8
พัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ

โครงการที่ 9
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตฯ

โครงการที่ 10
ยกระดับการผลิตผลงาน
นวัตกรรมเพื่อสังคม

โครงการที่ 10
ยกระดับการผลิตผลงาน
นวัตกรรมเพื่อสังคม