ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ยกระดับการเรียนรู้ฯ โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูส่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษฯ สำหรับศตวรรษที่ 21

การยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม

ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล

พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการจัดหาทรัพยากรเสริมสร้างการอ่าน